PLATNÝ CENÍK OD 1.1.2024

BRZY BUDE AKTUALIZOVÁN I V SEKCI CENÍKU.

CENÍK

Zavřít

Obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky, (dále též OP) platí pro nákup v internetovém obchodě https://andy-visage.cz! Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Andrea Janečková, IČ 05260566, se sídlem Petrov 115, 696 65 Hodonín (blíže v sekci kontakty) a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

II. Vymezení pojmů

a) Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.  Kupní smlouva se při nákupu v e-shopu uzavírá okamžikem odeslání objednávky. 
b) Prodávající / dodavatel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
c) Kupující / spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
d) Kupující / nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
e) Uzavření kupní smlouvy - objednávka kupujícího je podle nového zákona vstupujícího v platnost 1.1.2014 zároveň i kupní smlouvou a samotná kupní smlouva je objednávkou tedy i uzavřena .  V praxi to znamená, že e-shop musí dodat produkt, který si zákazník objednal. Jedinou výjimkou je vyprodání zásob. Povinnost potvrdit objednávku trvá. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

III. Informace o uzavřené smlouvě

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

IV. Předmět kupní smlouvy

4.1. Závazek prodávajícího

Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě.

4.2. Závazek kupujícího

Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.

4.3. Předmět koupě

Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované co do výrobce, názvu, druhu, množství, váhy, rozměrů, ceny apod. v objednávce kupujícího

4.4. Objednávka

Objednávka vzniká vyplněním objednávkového formuláře kupujícím. Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a případně opravit. Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných náležitostí. Po přijetí objednávky prostřednictvím internetového obchodu https://andy-visage.cz je objednávajícímu zasláno potvrzení o přijetí jeho objednávky na e-mail, který uvedl při zadání objednávky. Posléze je zasláno ručně potvrzení objednávky, které má charakter závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupujícího, jak je popsáno v části 2. těchto OP (Vymezení pojmů). Zboží je možné objednat také telefonicky nebo e-mailem. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon, katalog apod.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši (v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá).
Místem doručení zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Termín dodání produktu je vždy uvedeno u každého produktu, v závislosti na stavu skladu. V případě nejasností, či potřebu více informací se můžete informovat e-mailem na info@andy-visage.cz nebo telefonicky na čísle +420 733 537 636 (viz sekce kontakty), pokud to bude v našich silách, budeme se Vám snažit vyjít vstříct. Ke každé objednávce je vystavena a přiložena faktura / daňový doklad. Kupující přebírá produkt způsobem uvedeným v závazné objednávce.

V. Přepravní podmínky

Objednané zboží je zasíláno přepravní společností PPL, Českou poštou a nebo je možné si vyzvednout zásilku na určené pobočce Zásilkovny.

VI. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám, ani nebudou využity pro reklamní účely obchodu. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží a případně poskytovatel úvěru, který se podílí na vyřízení objednávky (splátkový prodej). Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

VII. Právo na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo dle § 53 odst. 7 Obč.Z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (přes internetový obchod https://andy-visage.cz, telefon, email, atd.). Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí tak učinit nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší , odstoupení lze však zaslat i e-mailem na adresu : info@andy-visage.cz! Do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je nutné vrátit zboží. 
Zboží se zasílá na adresu: Andrea Janečková, Petrov 115, 696 65 Hodonín. Všechny lhůty se počítají ode dne následujícího podané události, tzn. den po uzavření smlouvy apod. Zboží je spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučujeme kupujícímu zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení.

Zboží lze rovněž vyměnit za jiné a uhrazená částka bude započtena. Dojde tak k odstoupení od původní smlouvy a současnému uzavření nové kupní smlouvy. Není tím tedy dotčeno právo kupujícího, který je spotřebitelem, na odstoupení od smlouvy ve smyslu § 53, odst. 7 Obč.Z. na nově zakoupené (vyměněné) zboží. Předchozí bod těchto OP - 8.4 platí v těchto případech obdobně.
Peníze za vrácené zboží nebo finanční vyrovnání za vyměněné zboží budou kupujícímu vráceny do 14-ti dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího na jím udaný bankovní účet , pouze však v případě obdržení vráceného  zboží , popřípadě prokázání jeho odeslání . Při odstoupení od smlouvy spotřebitel uvede číslo bankovního účtu , na které mu budou peníze převedeny , případně návrh jiného způsobu vrácení peněz .  Prodávající také zákazníkovi hradí náklady na nejlevnější dopravu při doručení. Poštovné při vrácení produktu platí kupující .  Při doplatku za vyměněné zboží kupující doplatí rozdíl při převzetí zásilky nebo dle domluvy bankovním převodem.
Při výměně zboží účtujeme poštovné a balné (viz přepravní podmínky).

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit na základě § 53 odst. 7 Obč.Z. od smluv:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
e) na dodávku novin, periodik a časopisů
f) spočívajících ve hře nebo loterii

VIII. Zákaznický servis

Pro informace o stavu objednávky nebo v případě dotazů, připomínek či stížností se na nás můžete kdykoliv obrátit (viz. sekce kontakty).

IX. Záruka a reklamace

Veškeré zboží, které splňuje níže uvedené podmínky k předmětné reklamaci se zasílá na adresu: Andrea Janečková, Petrov 115, 696 65 Hodonín.
Na veškeré zboží je poskytována záruka v souladu s platnými právními předpisy. Záruční lhůta činí 24 měsíců, není-li výrobcem uvedena lhůta delší. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců, není-li výrobcem poskytnuta záruka delší.
Podle charakteru vady má spotřebitel při uplatnění záruky:
jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad a že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
Pro uplatnění reklamace by měl kupující předložit kopii faktury a originál záručního listu, případně prokázat existenci kupní smlouvy jiným vhodným způsobem. Záruku nelze uplatnit v případech, kdy zboží bylo poškozeno neodborným zacházením nebo nebyly dodrženy podmínky užívání určené výrobcem.
Pro zahájení reklamace je třeba nahlásit reklamační událost. Reklamační událost by měla být přiložena písemně k reklamovanému zboží. Reklamované zboží je třeba doručit na adresu kamenné prodejny, (více v sekci kontakty).
Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.
O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
Spotřebitel má právo na úhradu veškerých nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace.
Záruční a reklamační lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců od data zakoupení.
Záruka se vztahuje na vady , které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, technologického postupu nebo skrytou vadou materiálu.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku opotřebení způsobeného obvyklým užíváním /viz.zákon č.136/2002 Sb § 619 ods.2 / jako jsou např.poškrábání, oděr, apod.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným a neodborným zacházením nebo mechanickými vlivy.
Po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká.
Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tyto reklamační podmínky, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a obchodním zákoníkem.

X. Ceny

Veškeré ceny jsou konečné a vždy uváděny včetně 21% DPH. Podléhá-li zboží recyklačnímu poplatku, je již poplatek zahrnut v ceně výrobku. E-shop Andy Visage (https://andy-visage.cz), provozující Andrea Janečková si vyhrazuje právo na změnu cen. Zvýší-li se cena objednávky, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad, na tuto možnost bude kupující v těchto případech předem upozorněn.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.12.2019. Prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu bez předchozího upozornění. Obchodní podmínky obsahují veškeré náležitosti nového Občanského zákoníka 2014-2015.